Reference Number Ukrainian Spelling of Village Name Rusyn Spelling of Village Name Current Polish Spelling of Village Name
168 Labova Labova / Vabova Labowa
169 Labovets' Vabovec Labowiec
169a Lalyn Jalyn Lalin
170 Leljukhiv Leljukhiv Leluchow
171 Lypna Lipna Lipna
172 Lypovets' Lypovec Lipowiec
173 Lishna Lisna Liszna
174 Lishchyny Lishchyny Leszczyny
175 Lodyn Lodyna Lodzina
176 Lopinka Lopjanka Lopienka
177 Lose (Horlyts'ke) Losje / Vosje Losie
178 Lose (Krynyts'ke) Vosje Losie
179 Lubna Lubna Lubna
180 Lubne    
181 Luh ( Gorlice) Uh / Vuh Lug
182 Luh (Lisko) Uh / Vuh Lug
183 Lukavytsja    
184 Lukove Lukiv Lukowe
185 Lupkiv Lupkiv Lupkow
186 Luchky   location not confirmed - there were 2 in Galicia
187 Malastiv  Mavastiv  Malastow

187a

Majdan Majdan Majdan
188 Maniv  Maniv  Maniow
189 Markivtsi    
190 Matsyna Velyka  Macina Velyka  Mecina Wielka
191 Matijeva  Macjova  Maciejowa
192 Mezhybrid    
193 Mykiv    
194 Mylyk  Mylyk  Milik
195 Mystsova  Myscova  Myscowa
196 Mychkiv Mykiv   Mikow
197 Mychkivtsi    
198 Mokre  Mokroj / Mokry  Mokre
199 Monastyrets'    
200 Morokhiv    
201 Mokhnachka Vyzhnja  Muchnachka Vyshnja  Mochnaczka Wyzna
202 Mokhnachka Nyzhnja  Mochnachka / Muchnachka Nizhnja  Mochnaczka Nizna
203 Mochary  Mocharne  Moczary
204 Moshchanets'  Moshchanec / Moshchenec  Moszczaniec
205 Mryholod    

206

Muchne   Muczne / Kazimierzowo
206 Mushynka  Mushynka  Muszynka
207 Mchava  Muchava  Mchawa
208 Mshana  Mshana  Mszana
209 Nahorjany    
210 Nadoljany    

210a

Nasichnje Nasichnje Naszicne
211 Nebits'ko    
212 Neznajeva Neznajova Nieznajowa
213 Nova Ves' Nova Ves / Noves Nowa Wies
214 Novytsja Novycja Nowica
215 Novosilky (Balyhorods'ka) Novosivky Nowosiolki
216 Novosil'tsi    
217 Odrekhova Odrychova Odrzechowa
218 Ozhynna Ozhynna Ozenna
219 Ol'khovets' Vilchovec Olchowiec
220 Oparivka Oparivka Oparowka
221 Oslavytsja Oslavyca / Uslavycja Oslawica
222 Pavlokoma    
223 Pakoshivka    
224 Pantna Pantna / Pankna Petna
225 Pel'nja Pelnja Pielnia
226 Perehonyna Pregonina Przegonina
227 Perehrymka Perehrymka Pielgrzymka
228 Perunka Perunka Piorunka
229 Petrusha Volja Petrusha Volja Pietrusza Wola
230 Pobidno    
231 Povoroznyk Povroznik / Povoroznik Powroznik
232 Polovtsi    
233 Plonna Polonna Plonna
234 Poljana    
235 Poljany (Krosno) Polany Polany
236 Poljany (Novy Sanch) Polany Polany
237 Poljany Surovychni Polany Surovicky / Surovichny Polany Surowiczne
238 Poljanky Poljanky Polanki
239 Poljanchyk Poljanchyk Polanczyk
240 Porazh    
241 Posada Horishnja    
242 Posada Jaslys'ka (27% Rusyn)    

242a

Postoliv Postolova / Postolovo Postolow

242b

Potashnja Potashnja Potasznia
243 Preluky Preluky / Pravuky Preluki
244 Prybyshiv Prybyshiv Przybyszow
245 Pryslop (Gorlice) Prysvip Przyslop
246 Pryslip(Lesko) Pryslup Przyslup

246a

Protisne Protisne Procisne
247 Prusyk Prusik Prusiek
248 Pstruzhne Pstruzhne Pstrazne
249 Pulavy Povaly . Pulavy Pulawy
250 Radejeva Radejeva Radziejowa
251 Radotsyna Radocyna Radocyna
252 Radoshytsi Radoshyci Radoszyce
253 Rajs'ke Rajs'ke Rajskie
254 Ratnavytsja Ratnavycja Ratnawica
255 Regetiv / Regetiv Nyzhnij Regetiv Regetow / Regetow Nizny

255a

Regetiv Vyzhnij Regetiv Vyzhnij Regetow Wyzny
256 Reped' Repit / Rypit Rzepedz
257 Rybne    
258 Rykhval'd Rychvavt Rychwald / now OWCZARY
259 Ripky Ripky Ropki
260 Ripnyk Ripnyk Rzepnik
261 Rozdilja Rozdilja Rozdziele
262 Roztoka Velyka Rostoka / Rostoky Roztoka Wielka / Rostoka Wielka
263 Roztoka Mala   Roztoka Mala / Rostoka Mala
264 Ropytsja Rus'ka Ropycja / Ruska Ropycja Ropica Gorna / Ropica Ruska
265 Rop'janka Ropjanka Ropianka

265a

Rostajne Rostajne Rozstajne
266 Rostoka SEE 262    
267 Rostoky SEE 268    
268 Rostoky Dolishni Rostoky Roztoki Dolne / Rostoki Dolne

268a

Rostoky Horishne Roztoky Horne Rostoki Gorne / Rostoki Gorne
269 Rudavka Rymanivs'ka Rudavka Rudawka Rymanowska
270 Rudavka Jaslis'ka    

270a

Rus'ke (Lesko) Ruske Ruskie
271 Rjabe / Rjabe k. Balyhorodu Rjaby/ Rhabe Rabe / Rabe ad Baligrod
    Sjanok (3% Rusyn) Sanok
272 Svirzhova Rus'ka - see Majdan - Jaslo    
273 Svjatkova Velyka Svjatkova Swiatkowa Wielka
274 Svatkova Mala (Svjatkivka) Svjatkivka Swiatkowa Mala
275 Selys'ka    
276 Semuzhova    
277 Seredne Velyke Seredni Srednie Wielkie / Seredniw Wielkie
278 Seredne Male Seredne Mala Srednie Male / Serednie Male
279 Seredne Selo Seredne Selo / Serednij Srednia Wies
280 Synjava Syniv / Synjava / Synjova Sieniawa
281 Sil'nytsja    
282 Skvirtne Skvirtne / Shkvirtne Skwierzyn
283 Skladyste Svadiste Skladziste
284 Skorodne    
285 Smerek Smerek Smerek

285a

Smerekovets Smerekovec Smerekowiec
286 Smerechne Smerechne Smereczne
287 Smil'nyk Smil'nyk Smolnik
288 Snitnytsja Snitnycja Snietnica

288a

Sokolyky Hirs'ki (Krosno) Sokolyky Hirsky Sokoliki Gorskie
289 Solyna Solyna Solina
290 Solynka Solynka Solinka
291 Solotvyny Solotviny Slotwiny

291a

Sorohiv Dolishnij Sorohiv Dolishnij Srogow Dolny

291b

Sorohiv Horishnij Sorohiv Horishnij Srogow Gorny
292 Stavysha Stavisha Stawisza
293 Stezhnytsja Styzhnycja Steznica
294 Storozhi Velyki Storozhy Velyky Stroze Wielke
295 Storozhi Mali Storozhy Stroze Male
296 Studenne Studenne Studenne
297 Stuposjany Verkhni   Stuposiany
298 Stuposjany Nyzhni   Stuposiany
299 Sukovate Sokovata / Sokovate Sukowate
299a Surovytsja Sorovycja / Syrovycja Surowica

299b

Sjanky (Krosno) Sjanky Sianki
300 Sjanichok Sjanichok Sanoczek
301 Tarnava (Verkhnja and Nyzhnja)    
302 Tarnavka Ternavka Tarnawka

302a

Tvoryl'ne (Lesko) Tvoryl'ne Tworylne
303 Teleshnytsja Sjanna    
304 Temeshiv    
305 Terepcha Terepcha / Trepcha Trepcza

305a

Terka (Lesko) Terka Terka
306 Terstjana Terscjana / Tyrscjana Trzciana
307 Tylych Telich Tylicz
308 Tyljava Telova Tylawa
309 Tyskova Tyskova Tyskowa
310 Tysovets' Tysovec Cisowiec
311 Tykhanja Tykhanja Ciechania / Cichania
312 Tisna Tisna Cisna
313 Tokarnja Tokarnja Tokarnia
314 Turjanka    
315 Turjans'ke Turynske Turzansk
316 Uhertsi    
317 Uhryn (Vyzhnij and Nyzhni) Uhrin Uhryn
318 Ulyuch    
319 Ustja Rus'ke Uscja / Uscjo Ruskie Uscie Gorlickie / Uscie Ruskie

319a

Ustryky Horishni Ustryky Horishni Ustrzyki Gorne
320 Falijvka    
321 Fl'orynka Florinka Florynka
322 Folyush Folush Folusz
323 Khrevt    

323a

Caryns'ke Carynske Carynskie
324 Chachiv    
325 Chashyn Chejshyn / Cheshyn Czaszyn
326 Chermkha Cheremcha Czeremcha
327 Chertezh Chertizh Czertez
328 Chertizhne Chertizhne Czertyzne
329 Chyrna Chyrna Czyrna
330 Chystohorb Horb / Gorna Wies / Czystogarb / Czystohorb
331 Chorna Charna Czarna
332 Chorna Voda Charna Voda Czarna Woda
333 Chorne Charne / Charnyj Czarne
334 Chornoriky Chornoky Czarnorzeki

334a

Chotin' Chotin Chocen
335 Shymbark (Dolyna, Shkljarky)    
336 Shkljary Shkljary Szklary
337 Shljakhtova Shlakhtova Szlachtowa
338 Shchavne Shchavnej / Shchavnoj / Shchavnyj Szczawne
339 Shchavnyk Shchvnyk Szczawnik
340 Shcherbanivka Shcherbanivka Szczerbanowka
341 Jablinka Jablynky Jablonki
342 Jablonytsja Pol's'ka    
343 Jablonytsja Rus'ka    
344 Javirky Javirky Jaworki
345 Javirnyk Javirnyk Jawornik
346 Javirnyk Rus'kyj    
347 Javir'ja Javirja Jaworze
348 Javorets' Javorec' Jaworzec
349 Jalyn   Lalin
350 Jaselko Jaselko / Jaslo Jasiel
351 Jastrabyk Astrjabik / Jastrjabik Jastrzebik
352 Jas'onka Jasiunka Jasionka
353 Jashkova Jashkova Jaskowa / Jaszkowa

353a

Jurivci (Sanok) Jurivci Jurowce

Back to Page 1 of villages

file: index.htm created May 26, 1997 posted June 16, 1997